Jeste tutaj: Boskiepazurki.pl
Artykuy
Tipsy akrylowe W Twoim koszyku s zakupy za 0,00 PLN Zobacz je!

Tipsy akrylowe

Metoda akrylowa obok ¿elowej jest jedn± z popularniejszych metod przed³u¿ania paznokci. Tak samo jak ¿el ma swoich zwolenników i przeciwników. Jedyne co na pewno mo¿na stwierdziæ to fakt ¿e daje ona wiêksze mo¿liwo¶ci ni¿ metoda ¿elowa.

W sk³ad podstawowego "startera" akrylowego wchodz± preparaty takie jak proszki akrylowe o standardowym kolorze (akryl ró¿owy, akryl bia³y i bezbarwny) oraz ca³a gama proszków kolorowych, a tak¿e p³yn akrylowy, tzw. LIQUID, w zale¿no¶ci od producenta szybko lub wolnoschn±cy.

Dobrej jako¶ci akryl powinien byæ mia³ki, w po³±czeniu z p³ynem tworzyæ plastyczn± samopoziomuj±c± siê masê, oraz ³atwo daæ siê opi³owaæ. Kolejnym preparatem który musimy posiadaæ jest PRIMER (wytrawiacz p³ytki paznokcia), którego zadaniem jest zwiêkszyæ przyczepno¶æ akrylu do p³ytki paznokcia. W tej metodzie pos³ugujemy siê tak¿e pêdzelkiem o typowym dla tej metody kszta³cie (szpic), najlepiej je¶li bêdzie on wykonany z w³osia dobrego gatunku - najlepiej naturalnego. Do metody akrylowej nie musimy posiadaæ lampy UV. Oznacza to, ¿e akryl wysycha samoczynnie i dosyæ szybko. To w³a¶nie sprawia niema³e k³opoty zw³aszcza osobom pocz±tkuj±cym, które w tak krótkim czasie nie potrafi± ³adnie i równo rozprowadziæ masy akrylowej.

Wykonanie akrylu polega na ³±czeniu p³ynu z proszkiem bezpo¶rednio na pêdzelku oraz naniesienie powsta³ej w ten sposób masy na p³ytkê, tipsa lub szablon, oraz uformowanie pêdzelkiem w odpowiedni sposób zanim akryl zd±¿y zastygn±æ. Metoda ta ze wzglêdu na swoj± twardo¶æ rewelacyjnie sprawdza siê w przypadku paznokci obgryzionych nie tylko jako odpowiednie zamaskowanie defektów p³ytki, ale równie¿ jako metoda pozwalaj±ca oduczyæ siê dalszego obgryzania. Akryl mo¿na równie¿ zastosowaæ w przypadku deformacji p³ytki, w celu zamaskowania nieodpowiedniego kszta³tu i ukszta³towanie nowego - wrêcz idealnego paznokcia.

Jedn± z wad tej metody jest do¶æ ostry i nieprzyjemny zapach p³ynu akrylowego (liquidu), zw³aszcza w gorszych jako¶ciowo akrylach. Kolejn± wad± jest to, ¿e paznokcie akrylowe trzeba poddaæ do¶æ intensywnej obróbce przy u¿yciu dobrego pilnika lub frezarki. Jak du¿a bêdzie to obróbka i ile czasu zajmie? Uzale¿nione jest to od tego, jak uda³o nam siê uformowaæ masê akrylow±.

Nie mo¿na nie wspomnieæ o akrylowym zdobieniu w postaci ozdób 3D (trójwymiarowych wypuk³ych) czyli kwiatuszków, listków itp. To jest w³a¶nie to, co daje tak du¿± mo¿liwo¶æ artystycznego "wy¿ycia siê", a co zarazem jest tak bardzo efektowne. Takie ma³e akrylowe cudeñka robi± du¿e wra¿enie na klientkach salonów manicure. Popularno¶æ tych zdobieñ szalenie wzrasta w okresie wiosenno - letnim równie¿ w postaci akrylowego pedicure. Id±c dalej, mo¿na powiedzieæ ¿e nie ma tego czego nie da³o by siê zrobiæ z akrylu. W zale¿no¶ci od ¿±danego efektu, mog± to byæ zdobienia mniej wypuk³e, tworzone bezpo¶rednio na ukszta³towanym wcze¶niej paznokciu akrylowym lub bardzo wypuk³e, wrêcz wyrastaj±ce z paznokcia. Bardzo wystaj±ce ozdoby nale¿y wykonaæ odrêbnie a nastêpnie w preferowany sposób umie¶ciæ na paznokciu. Tego rodzaju zdobienie nadaje siê jedynie na szczególn± okazjê lub paznokciowy konkurs - na co dzieñ jest ma³o praktyczne.

Na koniec warto podkre¶liæ, ¿e zdobienia typu 3D ¶mia³o mo¿na wykonywaæ na paznokciach ¿elowych ³±cz±c w ten sposób obie metody.

Paznokcie akrylowe to bardzo ciekawa i godna uwagi metoda, przede wszystkim daj±ca du¿e mo¿liwo¶ci artystycznego rozwoju. Wymaga tak¿e zrêczno¶ci, wprawy w pos³ugiwaniu siê narzêdziami. St±d istnieje konieczno¶æ odbycia odpowiedniego kursu, który wprowadza w technikê pracy.

Wykonuj±c sztuczne paznokcie akrylowe bierzesz na siebie olbrzymi± odpowiedzialno¶æ - mo¿esz wyrz±dziæ swojej klientce sporo krzywdy! Bez w³a¶ciwego kursu stylizacji paznokci wraz z technik± akrylow± i umiejêtno¶ci potwierdzonej zawodowym certyfikatem i za¶wiadczeniem, wykonywanie paznokci akrylowych jest du¿ym ryzykiem!

Strony Internetowe dla Kobiet NetVisage© Copyright by Boskiepazurki.plRealizacja: