Jeste tutaj: Boskiepazurki.pl
Artykuy
Tipsy ¿elowe W Twoim koszyku s zakupy za 0,00 PLN Zobacz je!

Tipsy ¿elowe

Jedn± z wielu metod przed³u¿ania p³ytki paznokcia jest metoda ¿elowa. Du¿ym powodzeniem cieszy siê nie tylko w Polsce, ale i w takich krajach jak Niemcy, Francja, Irlandia, Rosja, Czechy, Szwecja, a tak¿e Stany Zjednoczone, czy Chiny.

Jest to metoda ¶wiat³outwardzalna, tak wiêc niezbêdnym elementem wyposa¿enia stanowiska do tipsów ¿elowych jest lampa UV oraz specjalny p³yn który pozwala usun±æ tzw. warstwê dyspresyjn± po wyci±gniêciu z lampy. Bardzo wa¿ne jest prawid³owe na³o¿enie ¿elu oraz pó¼niejsze postêpowanie tak aby unikn±æ zalania skórek lub rozlania siê ¿elu w lampie.

Prawid³owo na³o¿ony ¿el powinno siê utwardzaæ w lampie ok 2-3 minuty, jednak¿e nale¿y zawsze stosowaæ siê do wskazówek producenta ¿elu. Paznokcia ¿elowego budujemy z oko³o trzech warstw ¿elu ka¿dorazowo utwardzaj±c w lampie. Prawid³owe na³o¿enie ¿elu pozwala ograniczyæ pózniejsze pi³owanie lub ca³kowicie je wyeliminowaæ, co pozwala zdecydowanie skróciæ czas wykonywania tipsów ¿elowych. Kolejn± istotn± kwesti± s± rodzaje ¿eli, które ogólnie mo¿na podzieliæ na jednofazowefazowe (¿ele rzadkie, samopoziomuj±ce) oraz trójfazowe (niektóre z nich nadaj± siê na formê).

Prostsze w u¿yciu i najbardziej popularne s± ¿ele 1-fazowe, w¶ród których wiod± prym ¿ele jednofazowe BelArte. A ró¿nica miedzy tymi ¿elami polega na tym, ¿e w przypadku ¿eli 1-fazowych ka¿d± warstwê przed³u¿anego paznokcia tworzymy z jednego i tego samego ¿elu. Je¿eli chodzi o ¿ele 3-fazowe musimy posiadaæ trzy rodzaje ¿eli (tak wiêc nie jest to jeden ¿el lecz system ¿eli), ka¿d± warstwê tworzymy z innego ¿elu. Bardzo wa¿ne jest równie¿ aby nie pomyliæ kolejno¶ci oraz nie pomin±æ którego¶ z ¿eli. Metodê ¿elow± mo¿emy zastosowaæ na trzy sposoby:

1/ ¿el na naturaln± p³ytkê - polecany zw³aszcza w przypadku osób, które wol± naturalne paznokcie, dodatkowo maj± problem z ³amliwo¶ci± p³ytki i chcia³y by j± wzmocniæ oraz zabezpieczyæ przed urazami typu pêkniêcia, z³amania oraz rozdwajanie siê p³ytki.

2/ ¿el na tips - tutaj szczególnie polecane s± ¿ele 1-fazowe samopoziomuj±ce siê. Metoda ta pozwala na dosyæ spore przed³u¿enie p³ytki jednak nie powinno ono przekroczyæ 2/3 naturalnej d³ugo¶ci p³ytki. Warto zastosowaæ tipsy dobrego producenta.

3/ ¿el na formê (szablon) - dla wymagaj±cych klientek, chc±cych uzyskaæ piêkny kszta³t przed³u¿onego paznokcia, lub osób o niestandardowych wymiarach p³ytki uniemo¿liwiaj±cym dobranie oraz odpowiednie dopasowanie tipsa. W tej metodzie musimy pos³u¿yæ siê ¿elami o gêstej konsystencji i na³o¿yæ je na specjalne szablony. Ta metoda wymaga bardzo du¿ej wprawy oraz do¶wiadczenia osoby wykonuj±cej taki rodzaj przed³u¿ania.

Zalet± metody ¿elowej jest delikatny i naturalny wygl±d przed³u¿anych paznokci tak wiêc metoda ta jest szczególnie polecana osobom o delikatnym i eleganckim wizerunku, oraz prowadz±cych spokojny tryb ¿ycia (zw³aszcza zawodowego), gdy¿ paznokcie ¿elowe s± bardziej podatne na uszkodzenia mechaniczne ni¿ na przyk³ad paznokcie akrylowe. Dla ka¿dej osoby pracuj±cej w biurze zalecane s± natomiast tipsy akrylowe, gdy¿ materia³ ten jest twardszy i bardziej odporny na niszczenie ni¿ ¿el.

Kolejn± wad± ¿elu s± problemy mog±ce pojawiæ siê w trakcie utwardzania poszczególnych warstw ¿elu (zw³aszcza bia³ego, w przypadku przed³u¿eñ na szablonie). Postêpuj±c prawid³owo z ¿elem mo¿emy unikn±æ tego typu sytuacji. Metoda ¿elowa daje nam bardzo du¿e mo¿liwo¶ci trwa³ego zdobnictwa zw³aszcza je¶li chodzi o szalenie efektowne przeci±gniêcia ¿elami kolorowymi stanowi±ce alternatywê dla zdobnictwa zwyk³ymi lakierami przy obecnej gamie kolorystycznej, ¿eli, dostêpnych na rynku metoda ta pozwala na wykonanie setek tysiêcy wzorków i kompozycji.

Olbrzymie znaczenie ma jako¶æ i marka ¿elu z którego korzystamy. Na rynku pojawi³o siê wiele ¿eli uv o bardzo niskiej jako¶ci, tanich lecz odpryskuj±cych, o s³abej przyczepno¶ci, pod które podchodzi powietrze, lub wrêcz zapowietrzonych. Utarta opinia g³osi, ¿e cena ¿elu jest wprost proporcjonalna do jego jako¶ci i w 95% przypadków jest to prawda. Cena ¶redniego jako¶ciowo ¿elu powinna wynosiæ od ok. 60 z³ za 15 ml wzwy¿. Ka¿da profesjonalistka doda, ¿e tanie podróbki "gara¿owej" produkcji znalezione na aukcjach internetowych za 30 z³, mo¿na sobie spokojnie darowaæ.

¯el jest baz± i podstaw±, bez którego nawet prawid³owa technika nie przyniesie efektów. Najczêstszym problemem którego przyczyn± s±: s³aba jako¶æ ¿elu, jest podchodzenie powietrza pod ¿el, odpadanie warstwy ¿elu czy nierównomierne i nieestetyczne rozlewanie siê pigmentów (nienaturalny i niejednolity kolor).

Przed³u¿anie paznokci ¿elem nie jest technik± prost±, zawiera kilkana¶cie kroków z wykorzystaniem ró¿nych produktów, pilników i bloków o ró¿nej gradacji, p³ynów, preparatów. Wymaga tak¿e zrêczno¶ci, wprawy w pos³ugiwaniu siê narzêdziami. St±d istnieje konieczno¶æ odbycia odpowiedniego kursu, który wprowadza w technikê pracy.

Wykonuj±c tipsy ¿elowe bierzesz na siebie olbrzymi± odpowiedzialno¶æ - mo¿esz wyrz±dziæ swojej klientce sporo krzywdy! Bez w³a¶ciwego kursu stylizacji paznokci i umiejêtno¶ci potwierdzonej zawodowym certyfikatem i za¶wiadczeniem, wykonywanie paznokci jest olbrzymim ryzykiem!

Strony Internetowe dla Kobiet NetVisage© Copyright by Boskiepazurki.plRealizacja: