Jeste tutaj: Boskiepazurki.pl
Artykuy
Tipsy fiberglass W Twoim koszyku s zakupy za 0,00 PLN Zobacz je!

Tipsy fiberglass

Jedn± z najbardziej naturalnych technik przed³u¿ania paznokci jest metoda Fiberglass, która na dzi¶ ustêpuje jeszcze popularno¶ci ¿elowi czy akrylowi. Obserwujemy jednak, ¿e popularno¶æ jedwabiu znacz±co wzrasta, w szczególno¶ci w ¶rodowiskach bardziej zamo¿nych. Ta technika jest szczególnie popularna w¶ród naszych s±siadów z zachodnich krajów UE (Irlandia, Szwecja, Holandia).

Technikê Fiberglass najczê¶ciej stosujemy u klientek jako regeneracjê i ³±czenie nad³amanej, przepi³owanej lub problemowej p³ytki paznokcia. Jest tak¿e form± od¿ywki zak³adanej na p³ytkê na okres 6 tygodni. Fiberglass jest tak¿e czêsto zwi±zany z delikatn± technik± zdobnicz±, w szczególno¶ci opart± o motywy Lacingu ASP (techniki zatapiania koronek opracowanej przez ASP p. Krystyny £enczyñskiej). Wiod±cymi ozdobami do paznokci jakie stosujemy przy technice Fiberglass, s± ozdoby jedwabne oraz suszone kwiaty.

Matoda Fiberglass adresowana jest przede wszystkim do klienta wymagaj±cego, osób z klas±, pragn±cych nabyæ ekskluzywn± us³ugê. Warto pamiêtaæ, ¿e to podej¶cie kontrastuje z cen± materia³ów. O wiele tañszy zabieg akrylu czy ¿elu wymaga zakupu o wiele dro¿szych materia³ów. Kompletny zestaw Fiberglass mo¿e kosztowaæ nawet zaledwie 100 z³.

Kroki które nale¿y wykonaæ aby wykonaæ paznokcie jedwabne (fiberglass):

 1. Dezynfekcja
 2. Matowienie p³ytki bia³ym blokiem BelArte
 3. Dociêcie z jedwabiu kszta³tu p³ytki
 4. Przykrycie p³atka resin±
 5. Aktywacja poprzez spryskanie aktywatorem Fiberglassu
 6. Odczekanie ok. 1-2 min, a¿ resina wyschnie
 7. Ponowne zmatowienie powierzchni bia³ym blokiem
 8. Tworzenie krzywej C - nale¿y do³o¿yæ do 7 warstw resiny (nak³adaj±c j± na ¶rodek tworzymy "piramidkê"), ka¿d± z nich zaktywowaæ Akrywatorem BelArte i zmatowiæ blokiem
 9. Ostatni± warstw± resiny nale¿y przykryæ ca³± powierzchniê paznokci fiberglass

Firma BelArte wprowadzi³a w tym tygodniu nowo¶æ - kompletny biologiczny system Fiberglassu. Do kompletnego systemu wliczamy:

 • Aktywator - szybkoschn±cy biologiczny p³yn aktywuj±cy resinê, wraz z atomizerem (spryskiwaczem)
 • Resina - rzadka, ciek³a resina buduj±ca, bardzo mocno nab³yszczaj±ca, doskonale nadaje siê do metody Fiberglass i Fiber¯el (¿el nab³yszczony resin±)
 • W³ókno Fiberglass - jedwab samoprzylepny o klasycznym kszta³cie, w odró¿nieniu od wielu w³ókien dostêpnych na rynku, po nas±czeniu resin± nie jest widoczna faktura w³ókna

Fiberglass jest zabiegiem czêsto wykonywanym w domu. Polecamy jednak tak¿e odbycie kursu z tej metody. Jedn± z niewielu firm prowadz±cych szkolenia z zakresu metody Fiberglass jest Akademia Sztuki Piêkno¶ci Krystyny £enczyñskiej. Fiberglass jest 1-dniowym kursem odbywaj±cym siê w sobotê - warto odwiedziæ ASP w Krakowie, jednocze¶nie poszerzaj±c swoj± wiedzê o technikê, któr± niekoniecznie znaj± wszystkie Twoje kole¿anki.

Strony Internetowe dla Kobiet NetVisage© Copyright by Boskiepazurki.plRealizacja: