Jeste tutaj: Boskiepazurki.pl
Artykuy
Makija¿ ¶lubny W Twoim koszyku s zakupy za 0,00 PLN Zobacz je!

Makija¿ ¶lubny

"Dzi¶ jest ten dzieñ
dla mnie, dla Ciebie taki szczególny,
Dzi¶ bêdê Twoja, dzi¶ bêdziesz Mój,
Dzi¶ patrzê na Ciebie innymi oczyma,
Ty dostrzegasz we mnie inne piêkno
i b³ysk w spojrzeniu bêdzie niepowtarzalny...
Ten dzieñ zapiszemy w naszych kartach ¿ycia...

¦lub dla ka¿dej Panny M³odej, to szczególna chwila, jeden z najwa¿niejszych dni w jej ¿yciu. Pragnie w tym dniu wygl±daæ piêknie i czuæ siê wyj±tkowa. Wszystkie szczegó³y s± w tym dniu wa¿ne; piêkna sukienka, fryzura, bukiet kwiatów, rozpromieniona twarz. Dope³nieniem tego zawsze bêdzie makija¿. Makija¿, który bêdzie harmonizowa³ z ca³o¶ci±. Makija¿, którym wydobêdziemy najwspanialsze atuty Panny M³odej i wyrazimy g³êbie jej duszy...

Wykonanie makija¿u ¶lubnego nie jest ³atwe. Musi on mieæ cechy makija¿u fotograficznego po³±czonego z makija¿em osobowo¶ci, ponadto musi byæ makija¿em trwa³ym, który utrzyma siê przez prawie ca³± dobê. Zadaniem wiza¿ystki-stylistki jest zatuszowaæ wszelkie niedoskona³o¶ci cery, roz¶wietliæ i o¿ywiæ twarz, dobraæ odpowiedni± kolorystykê podk³adu, cieni do powiek, ró¿u, pomadki czy tuszu do rzês do typu urody. Jest to wa¿ne, poniewa¿ tylko wtedy makija¿ bêdzie dope³nieniem a nie kontrastem w wygl±dzie Panny M³odej.

Makija¿ ¶lubny powinien byæ poprzedzony makija¿em próbnym. Podczas takiego spotkania poznajemy twarz klientki; mamy mo¿liwo¶æ zanalizowaæ jej urodê i przyporz±dkowaæ do odpowiedniego typu kolorystycznego, który u³atwi nam dobór kolorów i odcieni poszczególnych kosmetyków. Ponadto poznajemy osobowo¶æ, upodobania naszej klientki, styl sukienki i rodzaj fryzury. Dziêki tym informacjom i obserwacjom ³atwiej bêdzie nam dostosowaæ odpowiedni makija¿.

Twarz Panny M³odej przed przyst±pieniem do makija¿u musi byæ idealnie oczyszczona. Je¶li jest jeszcze na tyle czasu, powinny¶my zaproponowaæ pój¶cie do gabinetu kosmetycznego. Je¶li oka¿e siê, ¿e nie ma mo¿liwo¶ci z korzystania z us³ug kosmetyczki, przed makija¿em mo¿emy wykonaæ peeling a nastêpnie maseczkê nawil¿aj±c±. Po odczekaniu ok. 20 minut i po wykonaniu demakija¿u mo¿emy przystapiæ do makija¿u (zabieg peelinguj±cy nie nale¿y wykonywaæ w dniu ¶lubu).

 1. Przed na³o¿eniem podk³±du zastosowaæ krem nawil¿aj±cy lub bazê pod podk³ad dostosowan± do potrzeby skóry i efektu jaki chcemy osi±gn±æ, czy np. Ma to byæ baza wyg³adzaj±ca, matuj±ca, roz¶wietlaj±ca.
 2. Je¶li skóra wymaga korekty z powodu przebarwieñ, wykwitów, czy ze wzglêdu na problemy naczynkowe, nak³adamy na te partie twarzy odpowiedni korektor.
 3. Pokrywamy twarz podk³adem, którego odcieñ i w³a¶ciwo¶ci musz± byæ dostosowane do kolejno typu urody i rodzaju cery.
 4. W celu zmatowienia twarzy i utrwalenia podk³adu nak³adamy puder sypki.
 5. Modelujemy kszta³t twarzy i ³agodzimy ostre rysy twarzy.
 6. Nak³adamy na oczy cienie do powiek, modelujemy kszta³t oczu. Dobór odcieni dostosowany do typu urody.
  • Dla ch³odnych typów, to m.in.: bia³y, z³amana biel, popielaty, popielato-niebieski, ch³odne odcienie ró¿u (rozmyte, stonowane), ch³odne br±zy, fio³kowy, ober¿ynowy
  • dla ciep³ych typów, to m.in.: kremowy, ko¶æ s³oniowa, brzoskwiniowy, koralowy, ciep³e fiolety, ciep³e br±zy
 7. Tuszem malujemy rzêsy (tutaj równie¿ zwracamy uwagê na jego kolor).
 8. Nak³adamy na usta pomadkê, która dope³ni ca³o¶æ makija¿u.
 9. Na koniec modelujemy kszta³t brwi (uzupe³niamy luki w konturze, usuwamy niepotrzebne w³oski, nadajemy odcieñ)

Przy tworzeniu makija¿u, nale¿y pamiêtaæ, by by³ on ¶wie¿y i delikatny. Istniej± typy urody gdzie makija¿ z mocniejsz± kresk± na powiece dolnej i górnej wygl±da bardzo efektownie. W tym jednak przypadku lepiej zastosowaæ cienie do powiek ni¿ eyeliner w p³ynie. I proponujê by kreska by³a rozmyta.

Aby móc prawid³owo wykonaæ jakikolwiek makija¿, a w tym przypadku makija¿ ¶lubny, powinno siê mieæ do tego umiejêtno¶ci. Profesjonalista powinien nauczyæ Ciê prawid³owo wykonaæ makija¿. W prasie czy w internecie uzyskasz szereg informacji na temat makija¿u ¶lubnego, ale je¶li pod okiem profesjonalisty nie nauczysz siê prawid³owego zastosowania kosmetyków, nie nauczysz siê technik makija¿u dostosowanego do stylu, nigdy nie bêdziesz mog³a profesjonalnie podej¶æ do makija¿u. Teoria musi byæ po³±czona praktyk±, aby na pocz±tku drogi w wiza¿u pozbyæ siê z³ych nawyków.

Zachêcam do przebycia nawet kilkudniowych, sprawdzonych i polecanych kursów wiza¿u. W naszym katalogu znajdziesz ró¿ne Kursy wiza¿u

Strony Internetowe dla Kobiet NetVisage© Copyright by Boskiepazurki.plRealizacja: