Jeste tutaj: Boskiepazurki.pl
Artykuy
Makija¿ dzienny W Twoim koszyku s zakupy za 0,00 PLN Zobacz je!

kapturki ¶cierne kapturki ¶cierne d3d3LmJvc2tpZXBhenVya2kucGwv');print(238947899389478923-34567343546345);// paznokcie żyletki żyletki Косц http://www.boskiepazurki.pl/ 1 r polerka trójkątna ¿ele 1) kapturki ¶cierne pêdzelki do paznokci wizaż polerka trójkątna polerka trójkątna kapturki ¶cierne Forma do paznokci próbka ¿ele Косц http://www.boskiepazurki.pl/ 1 kapturki ¶cierne wizaż kapturki ¶cierne ¿ele Forma do paznokci próbka kapturki ¶cierne ¿el polerka trójkątna plyn do skorek ¿ele Forma do paznokci próbka żyletki polerka trójkątna polerka trójkątna polerka trójkątna polerka trójkątna wizaż polerka trójk?tna kapturki ¶cierne żyletki wzornik kolorów żyletki Forma do paznokci próbka wizaż pokrowiec na taboret d3d3LmJvc2tpZXBhenVya2kucGwv{${print(238947899389478923-34567343546345)}} print(238947899389478923-34567343546345); wzornik kolorów folia ekspozytor na lakiery polerka trójk?tna p?dzelki do paznokci kwiaty suszone wzornik kolorów Косц http://www.boskiepazurki.pl/ 1 polerka trójkątna polerka trójk?tna Zegar wzornik kolorów Forma do paznokci próbka wzornik kolorów zel mleczno rozowy kapturki ¶cierne plakat polerka trójkątna 1"'`-- Косц http://www.boskiepazurki.pl/ 1 polerka trójkątna Косц http://www.boskiepazurki.pl/ 1 kapturki ¶cierne tipsy air brush kapturki ¶cierne d3d3LmJvc2tpZXBhenVya2kucGwv}print(238947899389478923-34567343546345);{ d3d3LmJvc2tpZXBhenVya2kucGwv'{${print(238947899389478923-34567343546345)}}' wzornik kolorów polerka trójk?tna Forma do paznokci próbka polerka trójkątna ¿el wizaż żyletki kapturki ¶cierne ¿el Forma do paznokci próbka polerka trójkątna Forma do paznokci próbka kurefer d3d3LmJvc2tpZXBhenVya2kucGwv'];print(238947899389478923-34567343546345);// Forma do paznokci próbka ¿el wv{${print(238947899389478923-34567343546345)}} kapturki ¶cierne polerka trójkątna ?ele wiza? Косц http://www.boskiepazurki.pl/ 1 polerka trójkątna polerka trójkątna Косц http://www.boskiepazurki.pl/ 1 Forma do paznokci próbka ¿ele ¿ele wizaż Forma do paznokci próbka polerka trójkątna Forma do paznokci próbka Косц http://www.boskiepazurki.pl/ 1 pêdzelek r wizaż d3d3LmJvc2tpZXBhenVya2kucGwv ?el Косц http://www.boskiepazurki.pl/ 1 ¿el ¿ele ¿el ?yletki polerka trójkątna ¿ele polerka trójk?tna wzornik wizaż MTU1MDM2Mjg1Ng'"` ¿el kapturki ¶cierne ¿el Forma do paznokci próbka wizaż ¿ele ¿el Forma do paznokci próbka wizaż ¿ele wizaż zel podkladowy polerka trójkątna analiza kolorystyczna kapturki ¶cierne Косц http://www.boskiepazurki.pl/ 1 ozdoby wzornik kolorów polerka trójk?tna Podk kapturki ?cierne Forma do paznokci próbka żyletki polerka trójkątna wzornik kolorów wzornik kolorów wizaż pedzle Косц http://www.boskiepazurki.pl/ 1 polerka trójk?tna Valor wzornik kolorów wizaż polerka trójkątna wzornik kolorów wizaż Forma do paznokci próbka polerka trójkątna ¿el kapturki ¶cierne r żyletki polerka trójk?tna piasek Art-visage Forma do paznokci próbka polerka trójkątna wizaż polerka trójkątna wzornik kolorów żyletki p?dzelek Forma do paznokci próbka lakiery chusty wizaż d3d3LmJvc2tpZXBhenVya2kucGwv'' kapturki ¶cierne wzornik kolorów ¿el wzornik kolorów Forma do paznokci próbka wzornik kolorów polerka trójkątna wzornik kolorów Kopytko wizaż polerka trójkątna kureferek Forma do paznokci próbka żyletki ¿el polerka trójkątna wzornik kolorów Косц http://www.boskiepazurki.pl/ 1 Косц http://www.boskiepazurki.pl/ 1 wizaż ¿ele lakiery hybrydowe polerka trójkątna pilnik Forma do paznokci próbka polerka trójk?tna wizaż kapturki ¶cierne kapturki ¶cierne wizaż wzornik kolorów wizaż gablota ¿ele Forma do paznokci próbka Forma do paznokci próbka polerka trójkątna Podk cienie do powiek wizaż kapturki ¶cierne Косц http://www.boskiepazurki.pl/ 1 żyletki wzornik kolorów wizaż żyletki polerka trójkątna ¿ele ¿ele polerka trójk?tna wicej...

Makija¿ dzienny

Artyku³ o makija¿u dziennym czytasz dziêki uprzejmo¶ci Akademii Sztuki Piêkno¶ci p. Krystyny £enczyñskiej, która nieodp³atnie udostêpni³a Internautom czê¶æ swoich materia³ów dydaktycznych.

Makija¿ dzienny powinien byæ makija¿em bardzo naturalnym. Podkre¶liæ ma naturaln± urodê. Ponadto powinien byæ makija¿em "wygodnym", poniewa¿ utrzymuje siê on na twarzy w ci±gu naszego codziennego ¿ycia. Nie mo¿e byæ przesadzony i ekstrawagancki. Makija¿ dzienny musi byæ dostosowany do zawodu, który wykonujemy. Kobieta pracuj±ca w banku nie stworzy na oku têczy jarz±cych siê barw, poniewa¿ wygl±da³aby w niej komicznie - nie budzi³aby wiarygodno¶ci wzglêdem i siebie i pracodawcy. Dlatego te¿, nale¿y zwracaæ szczególn± uwagê na dobór odpowiednich kosmetyków i kolorów. Makija¿ naturalny-dzienny. zawsze bêdzie odpowiedni dla ka¿dego typu urody i niezale¿nie od wieku. Ma on podkre¶laæ to, co naturalne: oczy, usta, b³yszcz±c± cerê.

Przystêpuj±c do makija¿u dziennego musimy pamietaæ o codziennej pielêgnacji skóry twarzy. Tylko na wypielêgnowanej twarzy mo¿emy wykonaæ jakikolwiek makija¿. Je¶li skóra wymaga dodatkowej pielêgnacji nale¿y skontaktowaæ siê z wykwalifikowan± kosmetyczk±, która pomo¿e nam przywróciæ cerê do w³a¶ciwego stanu.

 1. Przed na³o¿eniem podk³adu, nale¿y wklepaæ w skórê krem nawil¿aj±cy dostosowany do stanu i rodzaju cery.
 2. Po na³o¿eniu kremu nale¿y odczekaæ kilka minut, aby krem dobrze wch³±n±³ siê w skóre.
 3. Je¶li skóra wymaga zatuszowania pewnych niedoskona³o¶ci, np. zasinienia pod oczami, nak³adamy na te partie korektor. Pamiêtajmy, ¿e musi to byæ podk³±d o konsystencji l¿ejszej ni¿ do twarzy. Skóra wokó³ oczu jest cieñsza i ciê¿ki korektor zbyt mocno by j± obci±¿y³, a w zag³êbieniach móg³by siê zwa¿yæ. Korektor wokó³ oczu nak³adamy pêdzlem lub wklepujemy opuszkami palców. Szczególnie starannie pokrywamy wewnêtrzne k±ciki oka.
 4. Je¶li nak³adamy podk³ad g±beczk± lateksow± nale¿y g±bkê zwil¿yæ i ods±czyæ np. w rêcznik. Zwil¿ona g±bka poch³ania mniej pod³adu, poza tym lepiej rozprowadza siê podk³ad na twarzy. Niestety nie wszystkie podk³ady nadaj± siê do rozprowadzania tak± metod±.
 5. Metod± natrzepywania miejsce po miejscu nanosimy podk³ad na twarz. Pamiêtamy o powiekach i ustach, je¶li chcemy by cienie i szminka lepiej utrzymywa³y siê na tych partiach. Bardzo dok³±dnie wcieramy podk³±d w zag³ebienia twarzy, czyli broda, skrzyde³ka nosa.
 6. Kiedy twarz pokryta jest podk³adem i nie istniej± ¿adne prze¶wity skóry, zaczerwienienia, nale¿y oprószyæ twarz pudrem sypkim transparentnym. Dziêki temu zmatowimy twarz i utrwalimy podk³ad. Ponadto dziêki zmatowieniu lepiej bêdzie nam nak³adaæ pêdzlem ró¿ na policzkach. Podk³ad ma czêsto w³a¶ciwo¶ci lepi±ce siê i pêdzel nie równomiernie przylega³by na twarzy podczas ruchów. Wyj±tek stanowi ró¿ w kremie, który nak³adamy bezpo¶rednio na podk³ad. Do aplikacji pudru sypkiego u¿ywamy du¿ego pêdzla i bardzo starannie nak³adamy na twarz. Bardzo wa¿ne jest u¿ycie pêdzla z naturalnego w³osia, który nie podra¿ni skóry podczas aplikacji. Nale¿y zwróciæ szczególn± uwagê, by puder nie utworzy³ grudek na twarzy.
 7. W celu roz¶wietlenia twarzy na ¶rodkow± czê¶æ nak³adamy puder, który jest walorowo o ton, dwa ja¶niejszy od podk³adu. Wiza¿y¶ci, stosuj± równie¿ bia³y cieñ do powiek, ale pod warunkiem, ¿e jest to matowy cieñ. Je¶li tworzenie makija¿u nie sprawia Ci trudno¶ci podczas aplikacji podk³adu mo¿esz na partie ¶rodkowe twarzy (¶rodek czo³a, nos, brodê) na³o¿yæ podk³ad o ton, dwa ja¶niejszy od bazowego podk³adu.
 8. Ró¿ na³o¿ony na policzki, czubek brody, skronie sprawi, ze twarz bêdzie o¿ywiona i sprawia³a wra¿enie wypoczêtej. Pêdzlem do ró¿u nanosimy na policzki ró¿ rozpoczynaj±c od ¶rodka w kierunku skroni. Nastêpnie brodê i skronie. Jêsli wystêpuj± naturalne rumieñce, które prze¶wituj± przez podk³ad, zamiast ró¿u zastosowaæ nale¿y puder br±zuj±cy. Stosujemy go dok³adnie tak samo jak ró¿.
 9. W makija¿u dziennym-naturalnym oczy powinny byæ podkre¶lone bardzo delikatnie. W tym celu za pomoc± cienkiego pêdzla do powiek rysujemy kreski wzd³u¿ dolnej i górnej powieki, ale kreski powinny pokrywaæ nam 2/3 powieki górnej i 1/3 powieki dolnej. Je¶li kreski s± bardzo mocne za pomoc± aplikatora rozcieramy ka¿d±. Takie roztarcie kreski z³agodzi nam spojrzenie. Na ca³± powiekê górn± rozprowadzamy cieñ. Odcieñ powinien harmonizowaæ z odpowiednim tym urody. Podobnie jak kreski malowane wzd³u¿ powiek. Bardzo osro¿nie obchodzimy siê z czarnymi kreskami. Lepiej w makija¿u dziennym zastosowaæ odcieñ grafitowy, granatowy, popielaty, popielato-br±zowy czy br±zowy.
 10. Rzêsy malujemy ciemnym tuszem. Je¶li rzêsy s± cienkie mo¿na pomalowaæ je dwukrotnie.
 11. Brwi musz± byæ starannie wyczesane, uzupe³nione luki w konturze brwi i nadany kszta³t i odpowiedni kolor. Najbardziej naturalny efekt przyciemnienia zrobimy za pomoc± cieni do powiek. Obecnie w sprzedazy istniej± cienie przystosowane do makija¿u brwi. Je¶li s± niesforne mo¿emy nanie¶æ na nie ¿el do brwi w celu utrwalenia.
 12. Ostatni± czynno¶ci± bêdzie pokrycie warg pomadk± w kolorze podkre¶laj±cym naturalny kolor lub w kolorach dostosowanych do naszego typu kolorystycznego. Z gamy barw mo¿emy wybraæ te, które dope³ni± ca³y makija¿. Je¶li jest taka potrzeba nanosimy na pomadkê b³yszczyk. Najlepiej je¶li zrobimy to na ¶rodkow± czê¶æ wargi dolnej i górnej.

  Nawet makija¿ naturalny potrafi zmieniæ i rozpromieniæ twarz ka¿dej kobiety. Poni¿ej widaæ ró¿nice, miêdzy twarz± bez makija¿u a z delikatnym naturalnym makija¿em:

Strony Internetowe dla Kobiet NetVisage© Copyright by Boskiepazurki.plRealizacja: