Jeste tutaj: Boskiepazurki.pl
Artykuy
Makija¿ dzienny W Twoim koszyku s zakupy za 0,00 PLN Zobacz je!

Makija¿ dzienny

Artyku³ o makija¿u dziennym czytasz dziêki uprzejmo¶ci Akademii Sztuki Piêkno¶ci p. Krystyny £enczyñskiej, która nieodp³atnie udostêpni³a Internautom czê¶æ swoich materia³ów dydaktycznych.

Makija¿ dzienny powinien byæ makija¿em bardzo naturalnym. Podkre¶liæ ma naturaln± urodê. Ponadto powinien byæ makija¿em "wygodnym", poniewa¿ utrzymuje siê on na twarzy w ci±gu naszego codziennego ¿ycia. Nie mo¿e byæ przesadzony i ekstrawagancki. Makija¿ dzienny musi byæ dostosowany do zawodu, który wykonujemy. Kobieta pracuj±ca w banku nie stworzy na oku têczy jarz±cych siê barw, poniewa¿ wygl±da³aby w niej komicznie - nie budzi³aby wiarygodno¶ci wzglêdem i siebie i pracodawcy. Dlatego te¿, nale¿y zwracaæ szczególn± uwagê na dobór odpowiednich kosmetyków i kolorów. Makija¿ naturalny-dzienny. zawsze bêdzie odpowiedni dla ka¿dego typu urody i niezale¿nie od wieku. Ma on podkre¶laæ to, co naturalne: oczy, usta, b³yszcz±c± cerê.

Przystêpuj±c do makija¿u dziennego musimy pamietaæ o codziennej pielêgnacji skóry twarzy. Tylko na wypielêgnowanej twarzy mo¿emy wykonaæ jakikolwiek makija¿. Je¶li skóra wymaga dodatkowej pielêgnacji nale¿y skontaktowaæ siê z wykwalifikowan± kosmetyczk±, która pomo¿e nam przywróciæ cerê do w³a¶ciwego stanu.

 1. Przed na³o¿eniem podk³adu, nale¿y wklepaæ w skórê krem nawil¿aj±cy dostosowany do stanu i rodzaju cery.
 2. Po na³o¿eniu kremu nale¿y odczekaæ kilka minut, aby krem dobrze wch³±n±³ siê w skóre.
 3. Je¶li skóra wymaga zatuszowania pewnych niedoskona³o¶ci, np. zasinienia pod oczami, nak³adamy na te partie korektor. Pamiêtajmy, ¿e musi to byæ podk³±d o konsystencji l¿ejszej ni¿ do twarzy. Skóra wokó³ oczu jest cieñsza i ciê¿ki korektor zbyt mocno by j± obci±¿y³, a w zag³êbieniach móg³by siê zwa¿yæ. Korektor wokó³ oczu nak³adamy pêdzlem lub wklepujemy opuszkami palców. Szczególnie starannie pokrywamy wewnêtrzne k±ciki oka.
 4. Je¶li nak³adamy podk³ad g±beczk± lateksow± nale¿y g±bkê zwil¿yæ i ods±czyæ np. w rêcznik. Zwil¿ona g±bka poch³ania mniej pod³adu, poza tym lepiej rozprowadza siê podk³ad na twarzy. Niestety nie wszystkie podk³ady nadaj± siê do rozprowadzania tak± metod±.
 5. Metod± natrzepywania miejsce po miejscu nanosimy podk³ad na twarz. Pamiêtamy o powiekach i ustach, je¶li chcemy by cienie i szminka lepiej utrzymywa³y siê na tych partiach. Bardzo dok³±dnie wcieramy podk³±d w zag³ebienia twarzy, czyli broda, skrzyde³ka nosa.
 6. Kiedy twarz pokryta jest podk³adem i nie istniej± ¿adne prze¶wity skóry, zaczerwienienia, nale¿y oprószyæ twarz pudrem sypkim transparentnym. Dziêki temu zmatowimy twarz i utrwalimy podk³ad. Ponadto dziêki zmatowieniu lepiej bêdzie nam nak³adaæ pêdzlem ró¿ na policzkach. Podk³ad ma czêsto w³a¶ciwo¶ci lepi±ce siê i pêdzel nie równomiernie przylega³by na twarzy podczas ruchów. Wyj±tek stanowi ró¿ w kremie, który nak³adamy bezpo¶rednio na podk³ad. Do aplikacji pudru sypkiego u¿ywamy du¿ego pêdzla i bardzo starannie nak³adamy na twarz. Bardzo wa¿ne jest u¿ycie pêdzla z naturalnego w³osia, który nie podra¿ni skóry podczas aplikacji. Nale¿y zwróciæ szczególn± uwagê, by puder nie utworzy³ grudek na twarzy.
 7. W celu roz¶wietlenia twarzy na ¶rodkow± czê¶æ nak³adamy puder, który jest walorowo o ton, dwa ja¶niejszy od podk³adu. Wiza¿y¶ci, stosuj± równie¿ bia³y cieñ do powiek, ale pod warunkiem, ¿e jest to matowy cieñ. Je¶li tworzenie makija¿u nie sprawia Ci trudno¶ci podczas aplikacji podk³adu mo¿esz na partie ¶rodkowe twarzy (¶rodek czo³a, nos, brodê) na³o¿yæ podk³ad o ton, dwa ja¶niejszy od bazowego podk³adu.
 8. Ró¿ na³o¿ony na policzki, czubek brody, skronie sprawi, ze twarz bêdzie o¿ywiona i sprawia³a wra¿enie wypoczêtej. Pêdzlem do ró¿u nanosimy na policzki ró¿ rozpoczynaj±c od ¶rodka w kierunku skroni. Nastêpnie brodê i skronie. Jêsli wystêpuj± naturalne rumieñce, które prze¶wituj± przez podk³ad, zamiast ró¿u zastosowaæ nale¿y puder br±zuj±cy. Stosujemy go dok³adnie tak samo jak ró¿.
 9. W makija¿u dziennym-naturalnym oczy powinny byæ podkre¶lone bardzo delikatnie. W tym celu za pomoc± cienkiego pêdzla do powiek rysujemy kreski wzd³u¿ dolnej i górnej powieki, ale kreski powinny pokrywaæ nam 2/3 powieki górnej i 1/3 powieki dolnej. Je¶li kreski s± bardzo mocne za pomoc± aplikatora rozcieramy ka¿d±. Takie roztarcie kreski z³agodzi nam spojrzenie. Na ca³± powiekê górn± rozprowadzamy cieñ. Odcieñ powinien harmonizowaæ z odpowiednim tym urody. Podobnie jak kreski malowane wzd³u¿ powiek. Bardzo osro¿nie obchodzimy siê z czarnymi kreskami. Lepiej w makija¿u dziennym zastosowaæ odcieñ grafitowy, granatowy, popielaty, popielato-br±zowy czy br±zowy.
 10. Rzêsy malujemy ciemnym tuszem. Je¶li rzêsy s± cienkie mo¿na pomalowaæ je dwukrotnie.
 11. Brwi musz± byæ starannie wyczesane, uzupe³nione luki w konturze brwi i nadany kszta³t i odpowiedni kolor. Najbardziej naturalny efekt przyciemnienia zrobimy za pomoc± cieni do powiek. Obecnie w sprzedazy istniej± cienie przystosowane do makija¿u brwi. Je¶li s± niesforne mo¿emy nanie¶æ na nie ¿el do brwi w celu utrwalenia.
 12. Ostatni± czynno¶ci± bêdzie pokrycie warg pomadk± w kolorze podkre¶laj±cym naturalny kolor lub w kolorach dostosowanych do naszego typu kolorystycznego. Z gamy barw mo¿emy wybraæ te, które dope³ni± ca³y makija¿. Je¶li jest taka potrzeba nanosimy na pomadkê b³yszczyk. Najlepiej je¶li zrobimy to na ¶rodkow± czê¶æ wargi dolnej i górnej.

  Nawet makija¿ naturalny potrafi zmieniæ i rozpromieniæ twarz ka¿dej kobiety. Poni¿ej widaæ ró¿nice, miêdzy twarz± bez makija¿u a z delikatnym naturalnym makija¿em:

Strony Internetowe dla Kobiet NetVisage© Copyright by Boskiepazurki.plRealizacja: