Jeste tutaj: Boskiepazurki.pl
Artykuy
G±bki do makija¿u W Twoim koszyku s zakupy za 0,00 PLN Zobacz je!

G±bki do makija¿u

Do "niezbêdnika" wiza¿ystki nale¿y równie¿ g±beczka do podk³adu. Na pó³kach w sklepach kosmetycznych mo¿emy znale¼æ ró¿nego rodzaju g±beczki. Ró¿ni± siê jako¶ci± tworzywa, z którego s± wykonane, jak równie¿ i kszta³tem.

Wybór g±bki jest o tyle wa¿ny, ¿e jej jako¶æ bêdzie wp³ywaæ na jako¶æ makija¿u. Je¿eli g±bka jest bardziej delikatna, efekt bêdzie znacznie lepszy.

Bardzo dobre jako¶ciowo g±bki wytwarzane s± z silikonowego kauczuku. Ich wad± jest jedynie to, ¿e mog± pobraæ zbyt du¿o podk³adu i go "wypiæ". Podczas nak³adania podk³adu nale¿y wówczas zwil¿yæ g±beczkê i podczas wklepywania przycisn±æ g±bkê co pewien czas mocniej, by wycisn±æ na skórê podk³ad z g±beczki. Tak± g±beczk± naniesiemy podk³ad cienk± warstw± na skórê.

Drugim rodzajem g±beczek s± g±bki lateksowe. Pobior± mniej podk³adu i tymi g±bkami mo¿emy na³o¿yæ na twarz grubsz± warstwê podk³adu, je¶li jest taka potrzeba.

Kszta³t g±bki wbrew pozorom równie¿ jest istotny. Te w kszta³cie kwiatków, gwiazdek nie nadaj± siê do precyzyjnego na³o¿enia podk³adu. G±bki trójk±tne czy owalne (lub serce) bardzo dok³adnie pokryj± trudno dostêpne miejsca na twarzy (w bruzdach skrzyde³ek nosa, czy w wewnêtrznych k±cikach oczu). G±bka trójk±tna sama w sobie ma ostre koñce, które bez problemu w prowadz± podk³ad w te miejsca, natomiast g±bkê owaln± mo¿na zgi±æ w po³owie i krawêdzi± boczn± nanie¶æ podk³ad w "zakamarki" twarzy.

Zupe³nie odrêbn± kategori±, s± g±bki z masy cellulozowej - te z kolei w podstawowej, owalnej wersji, przypominaj± nieco kromkê chleba. W sprzeda¿y dostêpne s± w wielu kszta³tach. Ich du¿± zalet± jest mo¿liwo¶æ sterylizacji i wysoki poziom higieny. Zastosowanie - przede wszystkim jako g±bki do demakija¿u, do zmywania maseczek, czy kremów.

Strony Internetowe dla Kobiet NetVisage© Copyright by Boskiepazurki.plRealizacja: